Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility תנאי שימוש | smoove
אתר זה משתמש בעוגיות (Cookies) למטרות שונות, כמפורט בהצהרת הפרטיות.

תנאי שימוש

הגדרות
 1. 1.1 "אתר האינטרנט"– אתר האינטרנט של החברה שכתובתו www.viplus.co.il או www.smoove.co.il או www.smoove.io.
  1.2."החברה" – אי טי פי לוג'יק בע"מ, מרחוב הסיבים 49, פתח תקוה.
  1.3."המערכת"– מערכת של החברה, אשר הינה מערכת לשיווק דיגיטלי, הכוללת מגוון כלים לבניה, ניהול וקמפיינים, ניהול מועדון לקוחות ויצירת לידים.
  1.4."הודעה"– הודעה או הודעות, אותן מאפשרת המערכת ללקוח לשלוח לנמען, כגון, דוא"ל והודעת מסר קצר (SMS).
  1.5."לקוח"–  כל אדם ו/או תאגיד אשר עושה שימוש במערכת, בכל דרך שהיא.
  1.6."לקוח חינמי"– לקוח שבהתאם לחבילת השימוש שלו (כהגדרתה להלן), הוא אינו נדרש לשלם לחברה תמורה בגין השירותים.
  1.7."נמען"– הצד אליו נשלחת ההודעה באמצעות המערכת.

 2. כללי
  2.1. השירותים (כהגדרתם להלן) ניתנים בכפוף למדיניות הפרטיות של החברה, אשר מצויה ב-אתר החברה (להלן "מדיניות הפרטיות").
  2.2. סדר העדיפות במקרה של סתירה מפורשת בין הוראותיהם של המסמכים הבאים, אשר אינה מאפשרת פרשנות המקיימת את שתי
  ההוראות גם יחד, הינו כדלקמן:
  2.2.1. במקרה של סתירה בין הוראות הסכם זה לבין הוראות מדיניות הפרטיות, עדיפות וקובעות הוראות הסכם זה.
  2.2.2. במקרה של סתירה בין הוראות הסכם זה, לבין הוראות אילו מנספחיו, עדיפות וקובעות הוראות הסכם זה. .

 3. הצהרות הצדדים
  הצדדים מתחייבים ומצהירים, האחד כלפי משנהו (לפי העניין), כדלקמן:
  3.1. כי התקשרותם בהסכם זה הינה על פי כל דין, אינה מהווה הפרה של הסכם כלשהו ואינה טעונה אישור או הסכמה של צד שלישי כלשהו, אשר לא נתקבל טרם מועד חתימת הסכם זה.
  3.2. החברה מצהירה ומתחייבת, כי יש בידיה את כל הזכויות הנדרשות לשם הענקת השירותים (כהגדרתם להלן) בגדרו של הסכם זה ללקוח.
  3.3. הלקוח מצהיר ומתחייב, כי ידוע לו שיכול שמורשי שימוש (כהגדרת המונח להלן) ייחשפו למידע סודי ו/או רגיש ו/או המוגבל בחשיפה או בשימוש, על-פי כל דין, ולאפשרות להפיצו לצדדים שלישיים. בהתאם, הלקוח נוטל על עצמו את האחריות הבלעדית בגין כל פעולה שתיעשה על-ידו או על-ידי מי מטעמו או על-ידי כל צד שלישי שאינו החברה בקשר עם המערכת, לרבות הקצאת הרשאות שימוש מטעמו במערכת ולרבות הגבלת הגישה למידע הנצבר במערכת, ולחברה לא תהיה כל אחריות לכך.
  3.4. הלקוח מצהיר ומאשר כי הוא בחן את המערכת והשירותים (כהגדרתם להלן) ומצא אותם מתאימים לצרכיו ודרישותיו.
  3.5. כי ידוע לכל צד (לפי העניין) כי הצד השני מתקשר עמו בהסכם זה, על סמך הצהרות אלה.

 4. השירותים
  4.1. החברה תאפשר ללקוח להשתמש במערכת המותקנת על שרתיה (ו/או בשרתים אותם היא משכירה מצד שלישי, לרבות שרתי ענן) (להלן " השירותים") על מנת לשלוח הודעות לנמענים בהיקף, בפירוט, ומגבלות (מעבר ובנוסף למגבלות כאמור בהסכם זה) כמפורט בחבילת השימוש שנבחרה על ידי הלקוח בטופס ההזמנה או באתר האינטרנט של החברה (לפי העניין) (להלן "חבילת השימוש"). גישת הלקוח למערכת תתבצע באמצעות רשת האינטרנט, תוך שימוש בשם וסיסמא ייעודיים שיוקצו ללקוח.
  4.2. מובהר בזאת, כי המערכת משמשת כפלטפורמה בלבד.  כל התכנים שהלקוח ירצה להשתמש בהם תוך שימוש במערכת יועלו על-ידי הלקוח (וירכשו על ידי הלקוח באופן עצמאי ועל חשבונו בלבד) באופן עצמאי והכל בתבנית הודעה ו/או קובץ הנתמכים על-ידי המערכת. 
  4.3. בשל היות המסלול החינמי מסלול המאפשר התרשמות מהמערכת ללא הגבלת זמן כדי שלקוח יוכל לבחון התאמה לשימושיו, מובהר כי לקוח חינמי שהפך לקוח משלם לא יוכל לשוב לסטטוס של לקוח חינמי ויוותר לקוח משלם ללא קשר לכמות השימושים שלו במערכת.

 5. אחריות הלקוח  
  5.1. מאחר והשימוש בשירותים ע"י הלקוח ומורשי השימוש מטעמו מתבצע באמצעות גישה מרחוק מממשק מבוסס אינטרנט, הלקוח יישא בכל עלויות ציוד הטלפוניה והמחשוב, קווי הטלפון, המודמים וכיוצ"ב הנדרשות לשם שימושו ושימוש מורשי השימוש מטעמו בשירותים וכן בכל עלות הקשורה בציוד המחשוב שלו (לרבות התקנת תוכנות מתאימות על גביו). 
 6. 5.2. הלקוח מתחייב לשמור על שם המשתמש והסיסמא שבאמצעותם הוא מקבל גישה לשירותים בסודיות. 
  5.3. הלקוח יעמוד בתנאי כל דין בקשר עם שימושו בשירותים, יעשה שימוש בשירותים למטרות חוקיות בלבד, ולא יפר, תוך שימוש במערכת וקבלת השירותים, כל דין (לרבות, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ו/או חוק התקשורת (בזק ושידורים)-התשמ"ב-1982) (להלן " חוק התקשורת") ו/או יבצע כל מעשה המקים עילה להגשת תביעה אזרחית ו/או פלילית. החברה לא תספק ללקוח כל ייעוץ בקשר עם פעילותו, משפטי או אחר. כל סמכות שניתנת לחברה בהסכם זה לפקח על פעילות הלקוח, לא תגרע מאחריותו של הלקוח על-פי הוראות הסכם זה.  
  5.4. מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בהסכם זה, הלקוח מתחייב שהתכנים שנכללים בהודעה לא יכללו אחד או יותר מהתכנים המפורטים להלן:
  5.4.1. כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או העלול לפגוע ברגשות הציבור;
  5.4.2. כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
  5.4.3. כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוס), לרבות תוכנות-עוינות וכיו"ב; 
  5.4.4. חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך או מסייע בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל או שהפצתו נאסרה ע"פ כל דין;
  5.4.5. כל חומר המפר זכויות (לרבות זכויות קניין רוחני) של צד שלישי כלשהו;
  5.4.6. כל חומר המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו או בשמו הטוב; 
  5.4.7. חומר בעל אופי או תוכן, עוין, מאיים, גס, גזעני, פוגע ברגשות הציבור או העלול להוות בסיס לתביעה אזרחית;
  5.4.8. כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981; 
  5.4.9. כל קישור (Link) או הפניה לחומר שפרסומו נאסר לפי סעיף 5 זה.
  5.5. הלקוח מתחייב כי לא יעשה במערכת כל שימוש למעט כמפורט בהסכם זה ו/או על פיו.
  5.6. הלקוח יהיה אחראי לאפשר את השימוש במערכת למורשי שימוש מטעמו (לעיל ולהלן " מורשי שימוש"), יהיה אחראי לכל פעולה שיבצעו מורשי השימוש תוך שימושם במערכת, ויהיה אחראי להזהיר את מורשי השימוש מפני תוצאות השימוש במערכת (ובכלל זה, למשל, אפשרות ההפצה של מידע סודי לצדדים שלישיים באמצעות דוא"ל).
  5.7.הלקוח מתחייב לעשות במערכת שימוש סביר והוגן, בתום לב ובדרך מקובלת. החברה תהיה בעלת הסמכות הבלעדית לקבוע מהו שימוש סביר והוגן. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוסכם כי ביצוע איזה מן הפעולות האמורות על ידי הלקוח ייחשב לשימוש שאינו סביר והוגן": 
  5.7.1. במקרה שהלקוח הינו "לקוח חינמי"- יצירת מנוי חינמי נוסף;
  5.7.2. שליחת מכתב  החורג מנפח העולה על KB500 (קילו בייט);
  5.7.3. שליחת דואר אלקטרוני לנמענים שלא התקבל אישורם לצורך כך;
  5.7.4. שימוש בכתובות דואר אלקטרוני קנויות או בכתובות כאמור שנאספו באמצעות תוכנות שונות;
  5.7.5. שליחת דואר אלקטרוני שלא מזהה את הלקוח כמדוור;
  5.7.6. שליחת דואר אלקטרוני לנמען ללא הכללת האפשרות של הסרה מרשימת התפוצה של הלקוח;
  5.7.7. שליחה של הודעות לנמענים בהיקף יומי מופרז, על-פי שיקול דעתה של החברה, אך בכל מקרה לא יותר מפי 3 ממספר אנשי הקשר של הלקוח כמפורט בחבילת השימוש;
  5.7.8. עקיפת המגבלה על מספר אנשי הקשר בתכנית אליה מנוי הלקוח בדרך כלשהי (לרבות בדרך של מחיקה והוספה של אנשי קשר);
  5.7.9. כל ניסיון לעשות שימוש במערכת לשיבוש או לחסימת שרת אינטרנט אחר;
  5.7.10. כל ניסיון למכור את השירותים או חלק מהם או להעניק את השירותים לצדדים שלישיים.
  5.7.11. ביצוע מספר שליחות (שליחה – משמעותה פנייה למערכת וביצוע שליחה באמצעותה, ללא תלות הנמענים) בחודש העולה על מספר השווה למחצית מכמות אנשי הקשר של הלקוח המעודכנים במערכת.
  5.7.12. כל שימוש (לרבות שליחה, העתקה וכיוצ"ב) של תוכן כלשהו שנוצר באמצעות שימוש במערכת (לרבות, דפי נחיתה, טפסים, מסרונים) שלא באמצעות המערכת; וכן
  5.7.13. כל שימוש אחר אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה מהווה שימוש לא הוגן.
  5.8. הלקוח מסכים, כי מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה, במקרים בהם לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, השימוש של הלקוח במערכת אינו מתיישב עם הוראות הסכם זה ו/או כל דין, תהא החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, להשעות את הגישה של הלקוח למערכת, להסיר כל תוכן (כולו או חלקו) שהלקוח העלה למערכת או שלח באמצעות המערכת, להשעות הסכם זה באופן מיידי עד לבירור העניין או לבטלו כליל, או להעביר נתונים אודות הלקוח במערכת לצדדים שלישיים אשר יספקו ראיות להנחת דעתה של החברה, כי הינם נפגעים מפעילות המפרה של הלקוח, וכן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בנוגע לאיזה מפעולותיה כאמור. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין בנקיטת הצעדים על ידי החברה, כולם או חלקן, כדי להוות עילה בידי הלקוח לדרוש החזר של התמורה ששולמה לחברה על ידי הלקוח בגין מתן השירותים או עילה להפסקת כל תשלום אחר שהלקוח חב לחברה בהתאם להוראות הסכם זה. למען הסר ספק, במקרה של ביטול ההסכם, הלקוח לא יידרש לשלם לחברה תמורה בגין התקופה שלאחר ביטול ההסכם, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של החברה לקבל מן הלקוח פיצוי בגין הפרת ההסכם על-ידו, על-פי כל דין.
  5.9. הלקוח מאשר כי החברה תוסיף שורת אזכור (קרדיט) בו מצוין שם החברה וסימניה המסחריים, להודעות הנשלחות באמצעות המערכת כאשר הנ"ל יהיו עם קישור לאתר האינטרנט. החברה רשאית לשנות את עיצוב או תוכן שורה זו מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  5.10. הלקוח יעשה שימוש בשירותים כמשתמש קצה סופי בלבד, ולא ימכור או יאפשר גישה לשירותים לכל צד שלישי שהוא, בין בתמורה ובין אם לאו. 
  5.11 הלקוח מתחייב שלא ישתמש במערכת באופן שעשוי להטעות אחרים ובכלל זה:
  לא ישלח מסרים העשויים להטעות את הציבור או שאינם עומדים בדרישות הדין.
  5.11.1 לא יעשה שימוש בשמות שולח העלולים להטעות את הציבור בעת משלוח הודעות באמצעות המערכת, מכל סוג שהוא;
  מובהר, כי החברה תהיה רשאית לקבוע, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מהו שם שולח העשוי להטעות את הציבור ותהיה רשאית להשעות את השירות באופן מידי בכל מקרה של שימוש בשם כזה, מבלי לגרוע מיתר זכויותיה על-פי דין ועל פי תנאי שימוש אלה.״.

 7. תחזוקת המערכת  
  6.1. החברה תפעל לתחזוקה שוטפת של המערכת לשם פעילותה התקינה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי. החברה איננה מתחייבת לזמינות מינימום כלשהי של המערכת. עם זאת, הלקוח מבין כי זהו אינטרס של החברה כי המערכת תתפקד כהלכה ותהיה זמינה לשירות לקוחותיה בכל עת אפשרית.
  6.2.החברה תעשה מאמץ להשבית את המערכת לצרכי תחזוקה בשעות הלילה, ככל הניתן, ואולם ידוע ללקוח שייתכנו מקרים בהם תידרש השבתה כאמור גם במהלך שעות היום. 
  6.3. החברה אינה אחראית ולא תטפל בתקלות אצל הלקוח, ובכלל זה תקלות תוכנה, תשתית או חומרה. על אף האמור לעיל, במקרה שהלקוח אינו יכול לעשות שימוש תקין במערכת, כתוצאה מתקלה בציוד האישי של הלקוח, אזי לבקשת הלקוח, החברה תעשה כמיטב יכולתה (לרבות באמצעות צדדי ג') על מנת לפתור את התקלה, וזאת בכפוף לקבלת תשלום שסוכם מראש בין הצדדים בגין כך, או בהעדר הסכמה כאמור, בהתאם למחירון שעת עבודה של החברה, כפי שיקבע מעת לעת (ואשר תעריפיו ימסרו ללקוח קודם לתיקון (או ניסיון התיקון) בפועל של התקלה.
  6.4. החברה אינה אחראית לאי אפשרות השימוש במערכת ע"י הלקוח כתוצאה מתקלות הקשורות לצדדים שלישיים, לרבות (ומבלי לגרוע), רשתות ציבוריות (כגון רשתות טלפוניה, אינטרנט, חשמל, חוות שרתים וכיוצ"ב). 
  6.5. החל מה-5.7, למעט אם הוסכם בין הצדדים בכתב אחרת, כל חבילת מסרונים הנרכשת על-ידי הלקוח תהיה ניתנת לניצול למשך פרק זמן שלא יעלה על 18 חודשים ממועד הרכישה. לאחר חלוף תקופה זו, ההודעות שלא נוצלו תימחקנה ללא ביצוע החזר כספי כלשהו ללקוח. 

 8. תקופת ההסכם
  7.1. הסכם זה יהיה בתוקף החל ממועד חתימתו ולמשך התקופה הנקובה בחבילת השירות (להלן " התקופה הראשונית"), לאחר מכן יתחדש ההסכם באופן אוטומטי לתקופה זהה כל פעם (להלן "תקופת ההסכם הנוספת"), אלא אם הודיע אחד הצדדים למשנהו בכתב, לפחות 30 יום מראש ובכתב לפני תום התקופה הראשונית או לפני תום תקופת ההסכם הנוספת הרלוונטית, לפי העניין, על רצונו בסיום הסכם זה. (להלן יקראו "התקופה הראשונית" ו- כן כל תקופת הסכם נוספת יחדיו, "תקופת ההסכם").
  7.2. למרות האמור בסעיף 7.1 לעיל, תהא לכל צד להסכם הזכות להביא הסכם זה לסיומו בכל עת ומבלי שיהא עליו לנמק החלטתו ובלבד שייתן על כך הודעה לצד האחר בכתב 30 (שלושים) יום מראש. מוסכם, כי ככל שנרכש מנוי לתקופת זמן מסוימת, סיום ההסכם לא יקנה ללקוח את הזכות לקבל החזר כלשהו והלקוח יהיה חייב לשלם לחברה תשלום מלא בגין כל התקופה כאמור.  
  7.3. על אף האמור לעיל, ומבלי לגרוע מכל סעד העומד לחברה על פי דין, החברה תהיה רשאית לסיים את ההסכם באופן מידי, ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה בו הלקוח הפר הסכם זה בצורה יסודית. לעניין זה, הפרת אחד או יותר מהסעיפים 3, 5, 8 ו-10 של הסכם זה תחשב הפרה יסודית וכן תיחשב להפרה יסודית כל הפרה אחרת שאינה ניתנת לתיקון או הפרה שלא תוקנה לאחר התראה בת 7 ימים.
  7.4. הגיע הסכם זה לכדי סיום, יחדלו השירותים להינתן ללקוח והלקוח יחדל, החל מאותו מועד, מלעשות כל שימוש בשירותים.
  7.5 ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

 9. תמורה ותנאי תשלום
  8.1. בתמורה למתן השירותים ישלם הלקוח לחברה סכומים כמפורט בטופס ההזמנה או במחירון החברה המצוי באתר האינטרנט (לפי העניין) , ובהתאם לתנאי התשלום המצוינים בהם.
  8.2. לסכומים המגיעים לחברה בהתאם להסכם זה, יתווסף מע"מ כדין.
  8.3. הלקוח מאשר כי החברה תהיה רשאית לשלוח לו חשבונית מס באמצעות דואר אלקטרוני.  
  8.4. מבלי לגרוע מכל זכות של החברה על פי כל דין, כל תשלום אשר לא יתקבל עד המועד הקבוע לו כאמור לעיל, יישא ריבית פיגורים בשיעור הריבית החריגה הנהוגה בבנק לאומי לישראל בע"מ, לחשבונות חח"ד, מן המועד המוסכם לתשלום זה ועד ליום התשלום בפועל.

 10. אחריות מוגבלת של החברה, פיצוי ושיפוי 
  9.1. למעט כמפורט מפורשות בהסכם זה, החברה אינה נותנת כל מצג או אחריות, מפורשים או משתמעים, מכוח דין או באופן אחר בקשר עם המערכת ו/או בקשר לשרתים עליהם המערכת מאוחסנת. מבלי לגרוע מכלליות האמור, השימוש במערכת הוא באחריות הלקוח בלבד, והיא מסופקת כפי שהיא (As Is). החברה אינה נותנת כל מצג בקשר עם פעילות המערכת, יעילותה, זמינותה, איכותה, ביצועיה, התאמתה לשימושים או מטרות מכל סוג, התאמתה לכל דין, וכיוצ"ב. 
  9.2. החברה לא תהיה אחראית בכל מקרה ולא תישא בכל נזק, אשר נגרם ו/או אשר יגרם ללקוח, כתוצאה משימוש במערכת, ו/או אי יכולת להשתמש במערכת, ו/או מכל סיבה שהיא, תהא עילת התביעה אשר תהא. כמו כן, החברה לא תישא בכל נזק עקיף או תוצאתי, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לחברה לא תהיה אחריות במקרה של אי זמינות מלאה או חלקית של המערכת. למעט במקרים של נזקים שייגרמו ללקוח ע"י החברה עקב הפרת קניין רוחני על-ידה, אחריות החברה תוגבל לתמורה ששולמה לה בפועל בגדרו של הסכם זה במשך 3 החודשים שקדמו לקרות האירוע הרלוונטי.
  9.3. מובהר בזה כי במידה והשימוש במערכת כולל תכנים או שירותים הנרכשים מאת החברה אך מסופקים על-ידי צד שלישי כגון: רכישת תוכן, עיצוב, ניהול שירות, צילום, פיתוח תוכנה, שירותי תרגום, שירותים של ספקיות הסלולר, תחזוקה טכנית וכיו"ב לא תהא החברה אחראית לכל תקלה או עיכוב שיגרמו בגין שימוש במוצר או בשירותי אותו צד ג', כאמור.
  9.4. הלקוח מצהיר כי הוא מודע לכך שהחברה נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות ואבטחת המידע המצוי במערכת, אולם עקב אופייה של רשת האינטרנט ותקלות רשת ומחשבים, יכולות להיות תקלות אשר אינן בשליטת החברה ו/או הנובעות מכח עליון והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו בשל שימוש כלשהו במערכת ו/או באם מידע של הלקוח ו/או מי מטעמו יאבד ו/או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
  9.5. החברה לא תישא בכל אחריות לשרת אשר באמצעותו עובדת המערכת, ולרבות לכך שהשרת האמור יהיה נקי מוירוסים ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב באמצעותו הלקוח עושה שימוש במערכת, ו/או שהמערכת ו/או השרתים עליהם היא מותקנת יהיו זמינים בכל עת, וללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם פגיעות כאמור.
  9.6. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק הנוגע לקניין רוחני או אחר שהופר ע"י הלקוח כתוצאה מפרסום לא מורשה של תמונה/ציור או כל אובייקט אחר המשמש נושא לזכות יוצרים או זכות קניין אחרת.
  9.7. הלקוח מצהיר כי הוא אחראי באופן בלעדי לגיבוי הקבצים ו/או הנתונים המאוחסנים ע"י החברה עבורו, בין אם סופקו ע"י החברה או על ידו, וכי החברה לא תהיה  אחראית בגין  כל נזק העלול להיגרם כתוצאה מאובדן קבצים אשר נמחקו מסיבה כלשהי ולא גובו על ידו. הלקוח מצהיר כי הוא משחרר את החברה מאחריות לנזקי אובדן קבצים וכי יהיה מנוע מלטעון ומלתבוע את החברה בגין נזקים כאלו.
  9.8. הלקוח יפצה וישפה את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, לפי העניין, בגין כל אובדן, נזק, הפסד, הוצאה או חבות שיגרמו למי מהם, וזאת עקב השימוש של הלקוח במערכת, ושמקורם בהפרת הלקוח את הוראות הסכם זה ו/או הפרת הוראות כל דין, במעשה או במחדל, ו/או עקב הפרה כלשהי של זכות קניין רוחני, לרבות בקשר עם תכנים אשר יסופקו ללקוח על ידי ספקי תוכן, והכל – בצירוף הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, מיד עם קבלת דרישה.
  9.9. ככל שהלקוח יבקש, והחברה תסכים, לסייע ללקוח בהגדרה ו/או מימוש הכלים השונים במערכת,
  הרי שמוסכם כי החברה לא תישא בכל אחריות מכל סוג שהוא בגין כך והלקוח מוותר על כל טענה בגין נזק שיגרם לו ו/או לצד שלישי בשל הסיוע האמור.
  9.10 מובהר בזאת, כי על אף כל האמור בהסכם זה, בכל מקרה אחריות החברה  על פי הסכם זה וחובת השיפוי של החברה לפי הסכם זה, מוגבלת לנזקים ישירים בלבד.
  9.11 החברה לא תעשה כל שימוש בפרטי אנשי הקשר של הלקוח או בנמעניו אלא אם תידרש לכך על פי דין, או לשם מטרת מתן השירותים נשוא תנאי השימוש ולבקשת הלקוח.

 11. קניין רוחני וסודיות
  10.1. כל זכויות הקניין הרוחני במערכת ובתוכנות הכלולות בה, מכל סוג שהוא, יהיו שייכות בכל עת לחברה בלבד. שום דבר בהסכם זה לא יתפרש כמעניק כל זכות קניין רוחני מכל סוג שהוא ללקוח, למעט הענקת זכויות השימוש בגדר השירותים כאמור לעיל. כל הגילויים, הרעיונות, הפיתוחים, האמצאות (בין שהינן כשירות פטנט ובין אם לאו), זכויות היוצרים, השיטות, התוכניות, הנתונים, התהליכים, הטכנולוגיות, השרטוטים, המפרטים, התיעוד, הרישומים וכיו"ב (להלן " הפיתוחים והאמצאות"), אשר יגולו, יפותחו או יומצאו על ידי החברה, לרבות במסגרת הסכם זה יהיו שייכים באופן בלעדי לחברה. למען הסר ספק מוסכם כי ללקוח לא יהיו כל זכויות קניין רוחני במערכת ובתוכנות הכלולות בה או בכל שיפור או שינוי של אלה, אף אם שינויים אלה יתבצעו תוך יישום הערותיו והארותיו בנוגע לפעולת התוכנה. 
  10.2. הלקוח מתחייב כי לא יפתח ולא ישיק בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו, תוכנה, מערכת או מוצר הדומים לתוכנה במשך כל תקופת הסכם זה ושלוש שנים לאחר סיומו. 
  10.3. בכפוף להוראות מדיניות הפרטיות, הלקוח והחברה מתחייבים האחד כלפי השני כי הם, הן במישרין והן באמצעות עובדיהם, נציגיהם או מי מטעמם, ימנעו מלהעביר וישמרו בסודיות מוחלטת כל מידע שיגיע לידם בתוקף ההתקשרות נשואת הסכם זה (בכפוף לאמור בסעיף 12.1 להלן), לכל גורם זר, אלא אם קבלו היתר מהצד השני, מראש ובכתב. התחייבות זו אינה מוגבלת בזמן ותישאר תקפה גם לאחר תום תקופת ההסכם. האמור בסעיף 10.3 זה, לא יחול-
  10.3.1. ביחס למידע שהינו נחלת הציבור (שלא עקב הפרת התחייבויות מי מן הצדדים להסכם זה);
  10.3.2. מקום בו גילויו של המידע נדרש מכוח הוראת כל דין, לרבות החלטה שיפוטית או הוראה מחייבת של רשות מוסמכת, ובלבד שהצד שימסור את המידע במקרה כאמור, יודע על כך בהקדם האפשרי בנסיבות ואם וככל שהדבר ניתן בנסיבות.

 12. היעדר יחסי עובד-מעביד
  11.1. למען הסר ספק, השירותים יינתנו על ידי החברה כספק עצמאי, ולא יהיו בין הלקוח לבין החברה ו/או עובדיה ו/או אדם אחר שבאמצעותו יוענקו השירותים ללקוח, יחסי עובד-מעביד. אם, למרות האמור לעיל, תקבע רשות שיפוטית כלשהי בעתיד כי התקיימו יחסי עובד מעביד בין הלקוח ובין מי מבין אלו שהעניקו ללקוח שירותים מטעם החברה, תשפה החברה את הלקוח בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו ללקוח עקב קביעה זו.

 13. שונות
 14. 12.1. החברה תהיה רשאית (אך לא חייבת) לעשות שימוש בשמו של הלקוח ו/או בלוגו של הלקוח ו/או בסימנו המסחרי (בין אם אלה רשומים ובין אם אינם רשומים), לכל צורך מסחרי של החברה וזאת בכל אמצעי תקשורת (מדיה), לרבות, באתר האינטרנט, וזאת ללא כל תשלום ללקוח. בנוסף, החברה תהיה רשאית לעשות שימוש כאמור בכל מידעון, ניוזלטר או מידע בעל אופי דומה  שנשלח על-ידי הלקוח באמצעות המערכת. הלקוח מצהיר כי הוא מסכים לשימוש כאמור בסעיף זה ומוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה בין כספית ובין אחרת כנגד החברה בעניין השימוש כאמור.
  12.2. החברה תהא רשאית, בכל עת, לקזז מכל סכום שיגיע ממנה ללקוח כל תשלום וחוב קצוב ושאינו קצוב שיגיע לה מהלקוח בין אם על-פי הסכם זה ובין עם על-פי הסכם אחר.
  12.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השירות מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא מתן התראה או הודעה מראש. למשתמש ו/או ללקוח לא תהיה שום טענה כלפי החברה בגין שינוי כאמור. מועד תחילת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח תנאי השירות המעודכנים באתר החברה לראשונה, וכל פעולה שתתבצע באתר לאחר הפרסום, תהא כפופה לתנאי השירות המעודכנים.
  12.4. החברה רשאית להמחות את זכויותיה וחובותיה על פי הסכם זה, בכל עת, לכל צד שלישי, וזאת ללא צורך בהסכמת הלקוח, ובלבד שיישמרו זכויות הלקוח מכוח הסכם זה.
  12.5. הסכם זה יפורש על פי חוקי מדינת ישראל ללא מתן תוקף לכללי המשפט הבינלאומי הפרטי ולבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בין הצדדים.
  12.6. הסכם זה הינו ההסכם השלם בין הצדדים והוא מבטל כל הסכם ו/או התקשרות ו/או מצגים קודמים בין הצדדים. כל שינוי, תיקון או תוספת להסכם זה ייערכו בכתב ובחתימת הצדדים, שאם לא כן לא יהיה להם כל תוקף.
  12.7. הלקוח מאשר לחברה  לשלוח אליו מידע הכולל בין היתר חומר פרסומי באמצעות, פקסימיליה,  דואר אלקטרוני או מסרונים. ובכל עת הוא יוכל לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלתו. 
  12.8. כל שינוי מהתנאים המפורטים בהסכם זה לא יהיה תקף, אלא אם ייערך בכתב וייחתם על ידי שני הצדדים. 
  12.9. כתובת הלקוח  לעניין הסכם זה הנה כמפורט בטופס ההזמנה או כמפורט בפרטים שמלא הלקוח באתר האינטרנט (לפי העניין). כתובת החברה לעניין הסכם זה הינה כמפורט בטופס ההזמנה ובהסכם זה. על אף האמור לעיל, כתובות הצדדים הנן גם כל כתובת אחרת עליה יודיעו הצדדים זה לזה וכל הודעה אשר תינתן על ידי אחד הצדדים למשנהו יראוה כאילו נמסרה לנמען בו ביום, אם נמסרה לו אישית ו/או באמצעות פקסימיליה ו/או באמצעות דואר אלקטרוני ולאחר שלושה ימי עסקים ממועד משלוחה, אם נשלחה בדואר רשום.